סימניות

משחק Stacking רגתא באינטרנט

                                  Stacking Challenge קחשמ

Stacking רגתא (Stacking Challenge ):

.יפוסניא הבוגו םידקת םיקחש דרוג לדוגב תונבל םכל םיעיצמ ונא .הנובה םרעמ לש תונמוימהו ןורשכה יולת הז .יקפוא רושימ תופיצרב ורבעו םיוו לע םייולת ףונמ יקולב .דרי אלו ,םייקה לע םיססובמ םה יכ יוצר הזו הטמל סוטל תיבה לש עבצה תאו רבכעה לע
" "