סימניות

משחק לורט ףורגיא באינטרנט

                                  Troll Boxing קחשמ

לורט ףורגיא (Troll Boxing ):

.הזב הז טובחל ליחתהל הקורי תצלפמ ףורגא יעוריאו הפילח ,םיינוציח םיביוא ןיא רשאכ .לורטה רתויב הקזחה הכלממה תויהלו םיבירי סיבהל רוביגל רוזעלו הקיחצמ תורחתל ףרטצ .ביואה לומ לא המכוחב ליחהל הלש לבא ,המיעפ ריסחה אלש ידכ ,הנימי / הלאמש םיציח ל
" "