סימניות

משחק הינח םעז באינטרנט

                                  Parking fury קחשמ

הינח םעז (Parking fury ):

.תורידנ םה תוינח תוינוכמ​​ םע רתויו רתוי תואלמ םירעה .תומוקמ ופילחה םהו ,עסונו וטואה תא רצוע ינא :עובק ירבג םייק םש ,היינחה שרגמ לא .תופוצר תוקתה ללוכ תרשרש .שדח םוקימל שיבכה לע םיעובצ םיצחה לע ותוא תוארל ידכ םיצחב שמתשהלו ,ךומס בכרב ה
" "