סימניות
הינח יקחשמ תורש םע קר

הינח יקחשמ תורש םע קר

.םינוורק םע הלודג תיאשמתא להנל ךרטציש,הינח תורש םע קר םניחב תשרב םיקחשמ קחשל ו .תורחאה תוינוכמה תא ףוחדל הסנמ ,םיציחהלש הינחה שרגמל תינוכמה תא ןווכל ידכ - תי .טווינל רתוי השק היהי הזו,םישדח םירגתא תא קורזי עוצעצה,הגרדהב .תיאשמה םידעיב םידעוימה תומוקמב םירצוע ,םיקוושוםינסחמ ,קלד תונחת ,razvezite תו .לוגיעב הספוקה שרגמב תחקול הנוכמהש דע ,םימעפ המכ בבותסהל ,הלעמל הרזחב תחקל ךרט
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תורש םע קר הינח לפי קטגוריה:

קר םיקחשמ תינחה תויאשמ

.ידמ לק הזש טילחהל ,הינח לע תילאוטריו הנוכמ םישל יתיסינ אל םלועמש ימ קרו ,םינמ

.םילגלג לע תינוטונומ תיקנע הרדס רשעמ רתוי וררחושו ,ץיוושהל וטילחה םיחתפמה .תיאשמ גהנ תויהלו רגתאה תא תחקל טילחמ התא םא ,יונפה ונמזב תושעל והשמ ךל שי ויש

.תמדוקה הנשב תומישמה לכ תמלשה רחאל חתפנ אבה בלשה ,רובעל תומר המכ לכ .המידק רוריבב ךלש ךרדב םיעיבצמה יצח תא תוארל ךל רשפאמו ,רדהנ ףונ הזו ,ףדה תא ת .םדעיל עיגהל ידכ הדיפקב םהירחא בוקעל ךירצ התא .עסונ אל ,הינחה שרגמב קחשמה לש תוהמה יכ ,ךירצ אל קוחר שממ תכלל .קזח הנוכמ דעונש ,בחר ספ תויהל רמייתמ אל דחא ףא ןכש ,חטש רובע םירחא םיגהנ םע ם .רבדה ותוא אל םה םידחוימ םיאנת אלל ,םירחא םישנא לש תוינוכמב גוהנל ךרוצ אלל טוש ?דוכלמה המ .םייק אל הזו .הז קראפ קר קחשמה תא קחשל ,יוניע ידכ קיפסמ יד התאו םישק םיאנת הליכמ המצע היינח .לק היהי אל הכורא תיאשמל םימיאתמ םהש ךכ ,תמיוסמ תיווזב דימתו ,ידמ תובורק הינח .שדחה רתאב הינח ץחה תא עצבו בבותסהל ,שיבכה לש הרצ העוצר לע הקזח תינוכמ בונגל , .ךרדה דצב תונוחה תוינוכמה ךרואל דומעלו ,םיקסע לע ידמ רהמל תורחא תונוכמ – .ךלש תוריהמ תא הריבגמו ,םתיא ךל ידי לע ורבצנש תודוקנ םשמ תחקול תושגנתהה .הינח םוקמל עיבצמ ץחה ךרואל תונידעב רובעלו רהמל אל ףידע

:תויהל לוכי הז .םלעיי טלפסאה ליבש לע וכותל ןזה רשאכו ,ראתמה יווק בשומ זכרמב קוידב תויהל ךירצ .האלה ךישמהל לוכי התאו ,עצובמ הז בלשב יכ איה רבדה תועמשמ .המידק עונל טא טאו רוחאל רסמו ,םינורמת המכ השוע םימעפל ,ךופה ןוויכב רובעל ףידע .לודג ןוינח ומכ בכרומ הכ ןיינע תחלצה וגישת ףאו ,םיאתמ ןפואב לעפ .הלהנהה תא ךבסמ הזו ,הנתשמ ריוואה גזמ ובש תוינוכמ תונחהל טושפ קחשמה םאה 10001 .ףרוח תויהל הדובעה לש יעיברה קלחב ,אמגודל .החיתמה לע רומשל תנמ לע דקמתהל רתוי ףא חירכמ ,הדיצה קילחהל הליחתמ תיאשמה ובש , .תוינוריע םיכרדב לש ורוגהו רטסאמה לגייב ,יתימא ןעוצקמ תויהל ידכ םישורדה םינורמ .תויועט עצבל ילבמ ,ךרדה לכ רובעי הסונמ גהנ קר .םיכשמה םע התוא תונחהל קר קחשמה תא וחתיפ םירבחמה םניחל אל ,ןויסינה םע אב הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more