סימניות
תומלשל הינח םיקחשמ

תומלשל הינח םיקחשמ

.ןווקמ קחשמ תמלשומ הינח ןגנל ךיא םכל רפסל ןמזה הזו ,םינומיס םע שיבכה תא תוארל .םירצ תומוקמב בבר אלל תינוכמה תא םישל ךתוא דמלל אוה רשא ,אבה דיקפתה תאו ,עונמה .לעפות המרה תרחא ,ץחל ליעפהלו סורקל והשימ השרומ אל התא .הגהה ירוחאמ גהנתמ התא בוט המכ ותרבחמב ןייצמ רשא ,ןמאמה תויהל םיכירצ ךישעמ לע .תוינוכמה ןיב ןותנ בחרמב בלתשהל הקד קר ךל שי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תומלשל הינח לפי קטגוריה:

השק המישמ

Igry: voditeley

תמלשומ הינח .םיכרדב םייניעו תופש תא םיעבוצה ,יפוי ןווכל להנל תונבה

.הלווע לכ םמצעל תוארל ילב וביבס םימשאה תא שפחל תוטונ תוינומ ,הלא םירקמב םג לבא .םהלש םישוחה םתוא ליבוהל הגיהנ תוניחב שדחמ ןוישירה לוענל קר

.תוינוכמ דיל עגפיהל עונמל ידכ ,אלמ זוכיר ללוכ שיגדמ תונחהל םיסונמ םיגהנל םג .תונמוימו תונרע בייחמ הז ךילה .ןמז רתוי םהל חקול היצלופינמ יכ הדבועה ןמ רכינ דימ םיליחתמל

:ועבקנש םיאנתה לכ רובע יכ ,הינחה ןמא תויהל ידכ ,קחשמה תסרג תא רובעלו ח .םילק םיארנ םיינושארה םיחקלה ,היצלופינמה ליגר ,בצמה תא ןוחבל ידכ ,אלמה ןורקיעה .לומ הרושב אצמנה ,תרחאל תחא הינח ללחמ הנוכמה תא רדסל ךירצ קר התא

.ןומיאה ךלהמב תולבוס ןניאש תורחא תונוכמל לבגומ וניה הינחה תומוקמ רפסמ יכ אוה ף .הניחבב תלשכנ התאו ,רחא לש ףנכה הצק תא קיסעהל תצק יואר .ךרוצה יפל רוזחל תונויסינ הברה ךכ לכ ךל שי יכ ,הזמ שגרתהל הביס הניא וז לבא .טוונל ידכ ןמז הברה וכרטצת אל יכ םיווקמ דואמ ונחנא לבא ,ןמז הלבגה אלל םייקתתש טנרטניאב תומלשל הינח םיקחשמ

.גהנכ ךלש תורצוויהה שדח בלש והז .םניחל הדובעה לכ תאו ,העוט דחא ךלהמ םולהיה תא תמחותה ,ףרוצכ ,תוריהזב לועפל ,רה

.תויח וליפאו ,העונת יעיבג ,תורחא תוינוכמ םנשי םתאש ינפל .וליפא הבנז הצק תא טובצל אלש תמיוסמ תוריהזב לועפל ךרוצ שי ,שיבכה עצמאב אופק רב

.ץורל אלש ימ לכו ,םיללכה תא רובשל אל התא דוע לכ ,תינוכמה תא לעפתל ךיא לש טלחומ .םהלש ןוויכה יפ לע תכלל ךירצ זא ,תינוויכ םיצח האור התא םא לבא

.היינח ךלהמב רוכמ אל רבד םוש םא םג ,רפסית אל הניחבה תא ,ידמ רחואמ ינש קר ,השוע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more