סימניות
sokoban יקחשמ

sokoban יקחשמ

.רתאה תומוקמבםיטירפה תא םקמל הרטמב ןויגיה תודיח - Sokoban םינווקמ םיקחשמ .הלילע ידי לע ,םניחב קחשל לחתה .תורחא תובושח תומישמ הברה עצבלו תוימומ תא סורהל ידכ םירצומה תא ןיימל ,תורובב ת .םיסונמ םירמייג - ישוק תומר רפסמ םע ,רתוי תובכרומ הדובעה תאו םידליה תא ומיאתי .םיכובמוםיחותפ םיחטש - םינוש םיחטשברובעת .הניפל םתוא עיסהל הסנמ ,םיטירפ ררחשו רורג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים sokoban לפי קטגוריה:

יגול ינוונח :Sokoban םיקחשמה

.םיישקל םורגל ךירצ אל טושפ ךובמ הדשב םיענ םיטקייבוא לש טושפ ךילהת ,ןושאר טבמב .םיגשמ תצק תושעל ןמזה יכ ררבתי בורקב לועפל ססיה אל םאו ,תוטשפה םירתסומ קירטה ,
Sokoban יקויוריה Imabayasi 1981 תנשב איצמה .הנש רובעכ הרבחה הבישח בנראה רזע ותוא ביחרהלו .קחשמ תולוסנוק ו םידיינ םינופלט ,די ףכ םיינחלוש םיבשחמ רובע ןה תואסרג תומייק ת .םניחב תשרב קחשל תולקב Sokoban םיקחשמ לוכי התא ,הלאה םיט'גדאגה דחא תוחפל םע .ינוונח – רמוא Sokoban ינפיה
.םירחא םיטירפו םינבל ,תואספוק ,תובית תרירג סומעו ,רוגסה חטשב ררוגתמ אוה

.ךילהת לש תוהמה לע הרימש דימת לבא ,ןהיאנתו תומישמ עיצמ ,טוביש רוציל ידכ בר ןמז .ךבוסמה לא טושפה ןמ הגרדהב םירבוע רשא ,תומר המכב םיעוצעצ
שי .םינפב םיטקייבוא לש ןטק רפסמ םע חותפ חטשב הארנ תישאר .ןמוסמ והשמש חוטב תויהל ידכ ,םירחא תומוקמל םתוא ריבעהל – היעב .עבצ ותואב םיעובצ תוניפב תואספוק וא האלול ,המגודל .תומוקמב םיטקייבואה תא םקמל רתוי השק ךכ ,םיעבצ ןווגמב הלדגש לככ

:תורחא תוקינכט םשיילו תובכרומש לככ .םיניינעמ םיריכב םיריעצ םינקחש ,םינוש םירופיס םיעיצמו ,םייסיסע םינווג יעוצעצ ם .הפפ ריזח םע דחי ,רעיה ךרד ילאוטריו עסמ תויהל יושע הז
.ויתודוס תא חנעפל לכות ימל קר חותפ ןמ אצוי ,אלפנ לבא ,טושפ אל הז רעי .םינוכנה םידעצה עוציבו ,הקיגולב םיליגרת ןורתפב ,רודכה םע םיבלש המכ רובעל ידכ י .םרובע תומוקמ לש תורעהה םע םירחא רדחב תויתוא םע תויבוק לכ תא רורגל הסנמ ,םינבל .רתוי בוט בצמה םע דדומתהל ידכ ךסמה יצח תא בבוסל ,ןכומה םוקמה לע רחא רתאל חולשל .תחרופו תחפוטמו הקורי האשדמ – תואצות תוארהל בורקב הרורב הלועפ .םילושכמו תודוכלמ תוענמיה ,םיטישכת לש תודיש ףוסיא ,Sokoban םינווקמ םיקחשמ קחשל .םילושכמ הדיצה ףוחדל ךירצ התא ,ךומסה רדחה לא רודחל ידכו ,הדימריפה לש יתימא ךוב .תיחכונה המרה תליחת םתוא קורזל ןכמ רחאלו ,ןושאר דיחפהל םירבחה לצא רשא ,הקיתע ת .רתוי הברה דועו ,בלכ םע םצעה תורוב רופחל ידכ ,ינש דצל רדג שדשדמ ,שבדה יקרסמ לא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more