סימניות
רדחהמ חורבל םיקחשמ

רדחהמ חורבל םיקחשמ

.רדחהמ חורבל םניח םינווקמ םיקחשמ ידי לע עצומ ןויגיהה תבכרה תירוק .השדח הלועפ תלעפה ידי לע םתוא םשייל תנמ לע ,רדח לכב םיצפח שפחמ , .ףוסה דע רופיסה תא רבוע התא םא הרוק המ תעדל םיצורש םינרקס םינקחש .םיסונוב לבקלו םילזאפ ףוסאל ,םידוק ןיזהל חותפ תובית ,תוחתפמו תוי .בר ןמז ךשמב ךילע בוהאה יוליבה היהי םיקחשמה םיקרפ תננגוסמו הפי .קחשמ התאש קחשמ לכ םע םכח רתוי לבקלו קחשל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רדחהמ חורבל לפי קטגוריה:

רדחהמ החירבה קחדה יקחשמ

.ללחב םירתסנ םיטנמלא תאיצמל אקווד תונווכמ ועצוביש תויצלופינמה לכ

.ד םהירוחאמש ללחה תא רוקחל ידכ (.ןיעידומה יניצר רגתא אוצמל לוכי התא םתיא דחי זא ,םירמייג לש ריעצ .תושירדה תא ןיבהל תנמ לע דומלל םישרודו ,תמייאמ תצק הארנ ןושאר טב

.ףצ ץח עיבצמ הארתו ,הלאמש וא הנימי ,הטמל רבכעה תא זזה .ךלש תויצלופינמה תא ךישמהל רחבנה ןוויכב עונל ולכות ,הז לע הציחל

.הארמה תא תונשל ,ליעפהל ,רורגל ,תחקל :םיטקייבוא םע תושעיהל לוכי

.ףסוא התא ,םירדחב טטוש .םירחא םירבד וא םירוטילקת ,תויתוא ,םינמיס םירפסמ םע תויבוק תויהל .רתסומ ןונגנמה תא ליחתהל ידכ םיוסמ רדסב םיטנמלאה תא ןגראל וא הלי .רחא טירפ וא שדח זמר לבקל ,ידוסה ףדמה תא זיזהל ,תפסכה תא חותפל ל

.ךובמב רובעל ;יהשלכ החסונ ידי לע החנומ ,ןמזה תא רידגהל ;תורושב ם

.ינויגהה קחשמה לש אבה רגתאה תא תחקלו ,םישדח םיקפוא דומלל םיפייעת .רתוי תובכרומ תומישמ םע ,שדח דחא ליחתהל ןכומ התא ,תוטושפ תומישמ

.תפקשנה היעבל ןורתפ שפחל ,אצומ אוצמל דמול התא .רמייט ידי לע םיענומ םינקחשה ובש ,תורחא תועצה קחשמה תא ןיחבמ הזו

.תועתפהו תודוס אלמ ,םינוש םירדחב לייטל ךל סאמנ אל םישרגמ לש בחר .היינשל קר םיחותפ םה לבא ,תוחפ ,רתוי הברה םיפלק לש החונ אל המישמ

.ןומטמ םע ליגר רדחב השדח הקתפרה הנהנ םעפ לכב ,תרתוכה לש עובק חרו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more