סימניות
המיא יקחשמ

המיא יקחשמ

.םניחב קחשמ המא רוציל ,דיחפהל דציכ ,םמצע תא םיבהואש ולאל .םיארונה יכה םיקחשמב םניחב קחשל ליחתמ שמתשמ - םיינוימד תומלועב תוצלפמב םחליהל .הלופכ תוריהמב דירוי ןכמ רחאלו ,הנושארה האפקהה לש בלה תאו המשנה תא אלממ רורט .יתימא דחפ םע המודמ תואיצמ אוה הז ,הרק חצמה תעיז תא תוסכלו ,תודעור וידיו ,רומס .תודומח תודגא םיארנ םיטויס .דיחפמ עודי יתלבו תויופצ יתלב תוינפת םיכחמ םינקחש .םידהוא דחפ לש ביבח יוליב וכפה םניח המיא יקחשמ .המיא לש הצובק דוע תווחל ךישמהל םולחהש ידכ ,ןושיל תכלל םיחמש םה ,םדב ףדועה ןיל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המיא לפי קטגוריה:

םיבצע לע קחשמ זואוטריו :םיקחשמ 10000 .דיחפמ והשמל הצירב הלועה דחפה לש םעטה תא םיצירעמה םיגדגדמ םיבצע

.דובעל ליחתמ ןוימדה ,ולש םינמורה תאירק ירחאו ,ןירותסמ לש הליהל ם

.הלילה ךסמ וא ךימס לפרע ידי לע תרתסומ איה התע תעלו ,התוא תוארל ה .ןאכ ילאידיא ןפואב המיאתמ םיישפוח םיקחשמ לש המיאהו ,ילאוטריווה ם

.םירזומ תולוקו תילמינימ הרואת םע תרדוק הריוואב םישחרתמ םיעוריאה .תודרשיהל המרופטלפל םואתפ ךפוה םיענ םוי לש םוקמש ןיבמו ,הפק-תיבב

.ףוגה ךרד רודחל םילוכיש םידח תכתמ יקלח אלמ אוה רועה ךותב לבא ,רב .ידרפ לש םיבודה ןברוק היהי רמושהו ,בורקב ועבקיי הרואתה תוללוס

.םהיתומולחב העווזה לש ףסונ קלח תווחלו ךישמהל ידכ םדריהל םילוכי ם .תושירדה לכב דמועש לודגה םיקחשמה רצומ ינפב םידמוע םהש ןמיס בל תו

.הבוח יאנת וניא הזכ השקונ תרגסמ יכ םא ,בצקומה ןמזב חטשה תא בוזעל .אצמנ םושייה ,םיפסאנ םיבושח םיצפח ,ושפיח םה תויווזה לכ םא תירשפא .הווקת רסוח לש ןווג םע לבא ,ידמל תרכומ הביבסב ףקומ תויהל יושע או השודק לש רחא גוס םע םחליהל המיאה יקחשמ תא קחשל ךיא ,תפסונ תורשפא .הלילעה ידי לע וקפוס םא ,םישודק םיבלוחו םימ טושפ וא ,םיניכס ,תול

.קחשמה לש רתויב הבוטה המיאה תא םהל םינתונ ונחנאו ,ךכ לכ תוצימא ת

:הפדעה לכל תויורשפא שי וז הירוגטקב
.הנכסב אל טלחהב םהש םיניבמ םישנאו ,חוטב דחפ והז ,השעמל .םידיחפמ םירופיס םע ינשה תא דחא םידיחפמ םירגובמ וליפאו רעונ ינב .ןוכנ לכה השוע התא םא דורשל תולקב לוכי ךלש רוביגה תאו ,ךמצע בצמב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more