סימניות

משחק ןיווגניפ גלד באינטרנט

                                  Penguin skip קחשמ

ןיווגניפ גלד (Penguin skip ):

.חרק ייא לע ץופקל ,​​ סונייקואל רבעמ לא רשי ךלה אוהו ףייע ותוא שטנ ינוטונומ גלשו .המידק עונל םיגד ףוסיא ,חרק לש אבה קולבה לא ץופקל תוזירזב ול ורזע .ילאמיסקמה קחרמה תא ריבעהל הסנמ ,ןוויכ לבלבל אל ידכ ,םיצחה תא עצבו רבכעה םע ךש
" "