סימניות

משחק XL רשוכ ןומיא באינטרנט

                                  Fitness Workout XL קחשמ

XL רשוכ ןומיא (Fitness Workout XL ):

?ןוכנ רשוכ ןמאמ תויהל תמלח דימת התא .ךלש םולחה תא םישגהל ךל רוזעי קחשמה .םירדהנ םיארנ הרוחבהו רוחבה תרזע .םירירש לש גוס לכ רובע םינוש םירוטלומיס הברה ךותמ רוחבל ךירצ התא יכ ,םתוא ןמאל .תחוורהש ףסכה םע ךלש רשוכה תא רפשל לוכי התא הזה קחשמב ,לוכאלו ןושיל הצור םג או .םיזר םיאטרופס תודוהל ךלוהו ףוסב לבא ,רעוכמהו הזרה לא אב התאשכ האלפנ השוחת השע
" "