סימניות

משחק שורבכעה שק באינטרנט

                                  Tap The Rat קחשמ

שורבכעה שק (Tap The Rat ):

.ספתיהל דחפ ילב םיכלוה תודלוחו םירבכע ובש ,ןורא ךותב ותוא לענ ןכל ,לוכאל לבא ן .caudate לש בנגה תא סופתלו עיגהל לותח לש ותפכ םורגי הז ,רותפכ בשחמה רבכע לוצינ .וצימחת לא ,תועבטמו לוחה ןועש היהי שרגמה לע םא .דוצל ןמז ףיסוי ןועשהו ,ןוחצינ תודוקנ ךופהי ףסכה
" "