סימניות

משחק ילימא םיעט םידחפ & תווקתה באינטרנט

                                  Delicious Emily’s Hopes & Fears קחשמ

ילימא םיעט םידחפ & תווקתה (Delicious Emily’s Hopes & Fears ):

.הלוח קונית גייפ - הנואת התייה ילימא לש ותחפשמ ינב .םוסק חרפ - דחוימ ילכ ךירצ התא ,תילנויצנבנוק האופר ידי לע אפרל ןתינ אל הז ,תיר .ריצקה לש החטש לע שממ הפק תיב חותפלו םיחמצ שופיחב ןופצל ךלוה קירטפ .הבוהאה ותב תא ליצהל חרפה שפחלו םירומחה תוריש תוחוקל םע דדומתהל ול רוזע
" "