סימניות
רפוס ו ונבר השמ תרפ לותח יקחשמ

רפוס ו ונבר השמ תרפ לותח יקחשמ

.ןורכיזו ןויגיה ,שופיח תווחו תוקידב ,האפרמ תורדוהמ שבלתהל ,RPG ,םילזאפ :ןוויכ .םהלש םילולעתה לכ םיריבש ,וערמ רבחו םיגגוח תמעתהל ידיילה גאב לותח רפוס - םירוב .תללוכה התיכל תכלל תדשוח אל וליפא לבא ,רוביג לש הרוצב דובעל ותיוול .טנירמ האנה ןאירדא תהימכ ,(הלש הבובה) Ledibag רפוס םסקומ לותחה םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ּונֵּבַר הֶׁשֹמ תַרָּפ לפי קטגוריה:

בשחמ יקחשמ

.לותח רפוס םיקחשמ גאב ידייל קחשמ התא םא ,ךל קפסל םינכומ םהש תואק .תוקיפסמ תויומכב תססות םירדבמ ,םיימניד םיקחשמ אוצמל תובורק םיתעל .םיבוהאה םירחא םירכומ םירנא'ז רקבל ולכות ,לותחה רפוס הקתפרהו גאב .עגרה עגרב םינתשמ םה דציכ םידמול םגו ,םילופכה םייחמ םימלעתמ םניא

.superheroine לש םייחה ידי לע דבוכמ אוה ,םירחא םידלימ .(יופיר) לזמה חוכ תגשה ,גאב ידייל תכפוה איה ,Tikki םשב םיליגע תר .קינ'זרבל תדגנתמ איה ותיאש ,לותח-רפוסה לש תחטבומו השוחנ הפתושל ת .םייתימאה וינפ תא ףושחל ענכשל תענכנ אלו ומוקמל ותוא הסינכמ איה , .בידאו עוגר ןאירדא ,הומכ .תונב םע ירלופופ ותוא השוע ולש יביטקרטאה הארמה תורמל ,םיבר םירבח .רפוס לותחל ךפוה אוהשכ סרהה חוכ תא ונודאל ןתונ ,הקיטל דוגינבו ,ך .םינוש םינוויכל קבדנ ,רירמל םואתפ ךפוה ורעש וליפאו ,הפופ ותוא הנ .(Akum) דש םירפרפ תועצמאב הלוכ ריעה ירוביג עוגפל הסנמ אוה .תודחוימ תולוכי םע םירוביג דגנ םתוא ךפוהו ,םיילילש תושגרל םיפושח .תומ קוה ותוא איבהלו ,ירוביג לש םיסינה ינבא תא םיבנוג םה ,םתוא ת .םיוסמ חוכ תודוקפ לכו ,םסק ילעב תוחור םייח הלא םינבאב .רבד לכ סורהל לוכי רפוס לותחה תאו ,קירה ןמ והשמ רוציל לגוסמ אוה

.רדחה תא תוקנל אשדה יוקינ תושעל ,םיינועבצ םילזאפ ףיסוהל ,םיסיטרכ .לשבלו שבלתהל ךל רוזעי לותח רפוס םיקחשמ גאב ידייל תאו ,תרבגה םע .ףיכה תא ליחתהל לוכי התאו ,דומח תשובלת םירהל ,הקותמ הגוע םיפוא ?םירבח םע רבדל בהוא התא המ
.םלש טס ןאכ תוקישנ םע םייטנמור םירופיס ןכלו ,םינב הארנכ .םתוא סופתל ול תתל ונל לאו ,םהירוחאמ ץיצמ רורזוע ,בולעה לותחה תא .םילדבהו םירפסמ שפחל ,גאב ידייל תא ליצהל ,םינוכילה ,תוקידב Super

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more