סימניות

משחק הייחת ונבר השמ תרפ םוריח באינטרנט

                                  Dotted Girl Resurrection Emergency קחשמ

הייחת ונבר השמ תרפ םוריח (Dotted Girl Resurrection Emergency):

Superheroine בראמ ךותל התוא התיפ ינדגוב לבנ ,יניצר ךבתסה םיסקמ ונבר השמ תרפ. .הפוחד האייחה שרוד ידייל גאב .םייחל יפוי איבהל טילחה אוהו ,םיאפורה לע תכמוס אל לבא ,םילוח תיבל החקלנו ברקה .ךייחל וליפאו םושנל הלוחל םורגת רבכעה תועצמאב תקיודמה הלועפה לבא ,לבלובמ תצק א
" "