סימניות

משחק Up האלפומה ונבר השמ תרפ ןוירהב קודב באינטרנט

                                  Dotted Girl Pregnant Check-Up קחשמ

Up האלפומה ונבר השמ תרפ ןוירהב קודב (Dotted Girl Pregnant Check-Up):

.ראונ לותח רפוסו ידייל גאב ,ריעה יניגמ ינש לש םהייח תאו תובבלה תא הדחיאש תראופ .דבלב רתויב םיבוטה םיאפורה ןדש הצורו ןוירהב איה ,ידייל גאב איה ,טנירמ .השיגפ עובקל ךלש תאפרמב הארק איה .ןימז קחשמה ךותב םילכה לכ תרזעב ,טנירמ ןוחבל ךירצ ריעב בוט יכה אפורה רותב ,התא .אירב דלונ הדליה דליש ידכ לכה תושעל
" "