סימניות

משחק ןמז יפלסה הל'גנאו םוט באינטרנט

                                  Kittens Selfie Time קחשמ

ןמז יפלסה הל'גנאו םוט (Kittens Selfie Time):

.יפלס ןמז התצקה דחוימב םוטו הל'גנא :םסרופמה גוזה רבדמ םילותחה .תונומתב ער תואריהל אל ,ידוסי ןפואב אשונל תשגל וטילחה םירוביג .םתיא םלצ Ryzhik ןימזהל לוכי התא ,םיאנ םירבג תויתנפואו תוננגוסמ תושובלת רוחבל .תשרב תיבמופ הגצה לע םישל םיכלוה רתויב םיבוטה הנומתה ירוביג תא ןיכהלו ,רבכעה ם
" "