סימניות

משחק חתנמה םוט רבדמ באינטרנט

                                  Talking Tom Surgeon קחשמ

חתנמה םוט רבדמ (Talking Tom Surgeon):

.ער שיגרה אוה יכ םילוחה תיבל תכלל טילחה רבדמה םוט .ויעמב םדקתמ רתויב לודגה באכה יכ רורב היה ךא ,ותשלוחל םרוגה תא ן .חתנמל ותוא הנפה אוה ,אפורל עיגהשכ .ידיימ ןפואב וב לפטל ךירצו ביכ שי םוטלש ררבתה .חותינה ךלהמב שקבמ אוהש המ תא תושעלו ורזועל ךופהל ךממ שקיב חתנמה
" "