סימניות
םויה םילעופ םיקחשמ

םויה םילעופ םיקחשמ

.םניחב חתנמ רותב ךמצע תא תוסנל םילוכי םה ,וישכע טנרטניאב םילעופ םיקחשמ .םייח תליצמ תאופר עוצקמ תאו םדאה ףוג תא רתוי בוט ריכהל תונמדזהה שי םישמתשמל .יאופרה תווצה לש טלחהב הצעה תא עצבל תוירחא םע ךילהתל סחייתמ תוריהזב דואמ קחשל .םודאה ךסמה תאו הלוחה לש תוומל םורגל לוכי הלועפל יטיאה החמומה םא וא ,תחא הכיבמ .הייאר בישהל בל תלתשה לפוטמ וא ,הרדש טוח וא חומה לע חותינה תא עצבל ןתינ תומישמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םויה לעופ לפי קטגוריה:

Igry רובע םויכ ליעפמ doktorov

דיתעב .תוינלטק תולחממ םירחא םישנאב לפטלו םייח ליצהל ןויערה ידי לע םיכשמנ םה .םסרופמ חתנמ ,דיתעב והשיתמ היהי ןתפאש אפור ילוא ,עדוי ימו ,בשחמה ךסממ תאצל ילב טנרטניאב םויכ הליעפמ יקחשמ

:ב םיחותינ עצבל תולקב ולכוי ינצינ עוצקמ ישנא ,לשמל ,ומכ תולפוטמ תולחמ .דובא רבכ לבא ,תויהל הצור אל אוה תמאב אפורה יכ ןיבה רבד לש ופוסב דליה תאו תירו .םשרתהל םידחפמ אל םישנאש ידכ הז תא תושעל לבא ,עצבמה לש יתואיצמ ןפואב ךילהתה תא

.הנתמ לש תוינש המכ ירחא טנרטניאב םיצר םה ,םיכירצ אל םימושיי לכ תא ןקתהו דרוה

.תואיצמל בורק יכה קחשמה תא ליעפהל וישכע .תמיוסמ הקלחמב לביק הרשכהו ,החמתמכ ךפוה שמתשמה ,םתוא תנשב .חתנמ תויהל דמול אוה ובש םוקמה היה הז טנרטניאב םויכ הליעפמ יקחשמ

..ג.ק.א ןונגנמ םע םימושר ריסהל ,םד תוקידב חקיי אלמ רקס ךורעי הפיאשל בל חתנמ ,ב .דעצ רחא ןקחש דעצ חקיי ךילהתה לכ תא תבצוק הנקתה וא בל תלתשה היהי הז ,המישמל םא .רמגיי קחשמה תאו הלוחה תא גורהל לוכי ריהז אל דעצ וא רזומ דחא דעצ וללה םיקחשמב

.תופקתה ינפמ רטפיהל הקותמ הרוחב גישהל חילצי חותינה םא ,היספליפא לש לופיטה יבלש

.םיילאוטריו םילוח ליחתמ הסונמ אפור יכ ,םג ,הלחתההמ ךילהתה לכ תא ליחתהל​​ קר היה

.המיענ הניגנמ עקר תולוקו םיילוק םיטקפא תוולמ תולועפה לכ ,הלועמ תוכיאב ליחתה קח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more