סימניות
תוקישנ יקחשמ

תוקישנ יקחשמ

.תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב וז השוחת םלוכ לצא לבא ,ליג לכב בהאתהל לוכי התא 10 .ותיא דדומתהל דחוימב השק ,דלי לש בלב הרקיב איה םא .תומצה תא ךושמל טושפ םינבה זא ,הפיו ןידע ,רתוי יטנמור תויהל וסני תונבה םאו .תושגר לש יוטיב הזכ לדג אל ןיידע לבא ,תוקישנ לע םיעדוי םה ,ןבומכ .רענ לכ לש וייחב בושח עגר ינפל לגרתל ישומיש תויהל לוכי תוקישנ םיקחשמ םניח ןווק

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים נשיקות לפי קטגוריה:

Kisses קר בוהאל :םיקחשמ kiss

דחא .תשגרמו המיענ ךכ לכ ,הנושארה הבהאה וז .הביבסב םיאצמנ םיבהואה רשאכ דחוימב ,ןמזה לכ ךייחל ךל םרוג גונעת .הביבסב דחא ףאל בל םישל ילבו ,םירהוז םה וליאכ דימ םיארנ הלאכ םיש .תוקישנ םיפילחמ םה םילימה.םהלש תושגרה תא אטבל ידכ רבדל םיכירצ אל .הסונמו רגובמ יד רבכ אוה הלש ץחה םע םימת ריעצ בל תוכהל לוכי ןודי .יולגב תושגר ןיגפמו תונלבס רסח דימת רעונה ,תוקישנל םהלש םיכרצה ל .םירחא םינוש תומוקמבו תיבל תחתמ לספס לע ,הדובעב ,רפסה תיב ,הרובח .םירחא לש בלה תמושת תא ךושמל הז .םכיריקי םע דבל תויהל ףידע ,םהיתורעה םע ךלש חורה בצמ תא לקלקל אל .תוקישנה קחשמ תא תילאוזיו םיגדמ ,ךיתושגר תא יולגב ףשוח התא םא תו

.ונוטלש יפויו ךור ,הבהא קר הבש הירוטירט יהוז .םייחב ומכ רתוי הז לבא ,האנק תצק םע תורחת לש עגר םג שי ,ןוכנ

:םיקשנתמ םלוכ ,הלאה םיקחשמב .םיינרע תויהל הסנמ ,ןיידע לבא ,תואיצמה םע רשק דבאל תובורק םיתעל .עיפומ חרוא רבוע וא יאנק הרחתמ ,סובה ,הרומ ,םעוז הרוה עגרב קיספה .תוקישנ לע םיקחשמ םיכמ הלא םיבצמו ,יטנמור חור בצמל דחוימב םיליעו .וייחב שדח והשמו סנל םיכחמ םלוכ רשאכ ,אילפהל המיענ איה הנשה שאר .הביסמ הקישנל תומוקמ תוארקנ תונורחאה תורושה ,עונלוקב
10000 .ץמואב וב םישמתשמ םיבהואו ,ךתוא האור אל דחא ףא ,ךשוחב ,םש .םניח תוקישנ קחשל םימוד םיאנת ונרצי יכ ,עונלוקל ץורל יחרכה אל לל .העיסנ ידכ ךות ,ףוחה לע ,קינקיפ לע ךלש ןמזה תונהיל םג ולכות 1000 .יביטקובורפ הז הרפסמ וא ןואיזומ ומכ םוקמבו ,ןפוד תאצוי ךל הארית ?הנכסה תא בהוא .bloodbucker יתימא דפרע ךותמ הקישנ תחקל ןכמ רחאל

.שגרמ דואמ שגרמ הז ךילהת לש יטנמורה םלועה ךותל לולצל ךל םורגי בר

:ןיינעמו רתויב םיירלופופה הלא לע תצק בכעתהל הצור ינא ,תאז .םידליה הנחמב איה הנושארה הבהאה תאו םהלש הנושארה הקישנה תא שי םי .הז תא תוארל קחשמה הלילעה לש םירחא יבשות דע קשנל רתויב ליגרה הנח .םיוסמ ןמז ךשמל ךסמה לש ןותחתה קלחב יקפואה הדימה הנק תא אלמל המר .הדירי בוט קשנל עיקבה התא תודוקנ תאו ,זז אל הדימ הנקב ,היח וא םד .םלוכמ רתסב ,הזה קחשמב בושח יכהו רתויב בוטה תא קשנמ התא יכ חיכוה .הדלי רותב תקחשמ תא .םיסקמ רוחב לש וטבמ תא תשגפ סובוטואה תנחתב .סובוטואה תנחתב שממ ותוא קשנל ותוא תוצרל ידכ ,ךלש הארמה רדס איבה .ןמזב לכה תושעל ןמז​​ שי הדליה תא זיגרהל אל וסנ .אלממ הנותחתה תינמיה הניפב בלה דע קשנל ךילע :הנושארה המוד קחשמה .ךב הפוצ אל דחא ףא רשאכ קר קשנל לוכי התא .הקישנ לע ךתוא עמוש והשימ םא ףרשנ םהמ דחא לכש ,םכתושרל םייח השול .םינמדזמ תוקישנ לע םיקחשמ שי ,וז הירוגטקב .רבכעה םע םהילע הציחל ידי לע המינא רנא'ז לש הקישנ תוריוצמ תויומד .ונלש רתאב ראשה תא ריכהל לוכי התא .ןווקמ ןפואב בשחמב הנקתהו הדרוה אלל תויהל לוכי תוקישנ םניחב םיקח .םיקחשמה לכל השיג רשפאי ונלש רתאב םושירה רסוח תאו ,ךילע בוהאה ןפ .תבותכל אובל ךל שי םייתוכיא בשחמ יקחשמ רובע יונפה ןמזה תא ריבעהל .ךירצ התאש המ קוידב אוה םיקחשמ תוקישנ לש הירוגטק !םיאבה םיכורב !ךממ םיקילק המכ קר אוה קחשמה לש האנהה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more