סימניות

משחק KISS אופקה ANNA באינטרנט

                                  Frozen Anna Kiss קחשמ

KISS אופקה ANNA (Frozen Anna Kiss):

.הנא לש חרקה תכיסנ לש דיקפתה תא ומצע לע חקול התא הזה קחשמב .ףוטסירכ אוה ומש ,רבח ךל שי הכיסנה לכ ומכ .ףוטסירכ םע קשנל בושח יכהו האור התא תרסואו לכה ךממ ךוסחל הצור הזלא תכלמ ךלש הל .קחשמה ףוס וא ,תיאר אל םעפ ףא התא ךתוחאש ורהזיה לבא ,ךלש הבוהאה הקישנה .רשואמ תויהלו ספתיהל אלו ,גוז רדהנ ףוטסירכו התא
" "