סימניות

משחק 2016 עיבג ורוי :shootout שנוע באינטרנט

                                  Penalty Shootout: Euro Cup 2016 קחשמ

2016 עיבג ורוי :shootout שנוע (Penalty Shootout: Euro Cup 2016 ):

.לגרודכה דיל איה הפוריא תופילא .תפרצב ךילע בוהאה תווצ רוזעל ידכ תונמדזהה תא לבקמ התא יכ .ועבקנש םישנוע לש הרוש וישכעו וקית היה קחשמה ......gooooooool תאו העיגפ םצוע הבוגה תא רוחבל ,יוארכ הרטמ ןווכל איה ךלש המישמ .חצנת ךלש הצובקה ,ןכוד ירמזמ .2016 ורוי תווצב םיברועמה לכ שי הריחבל ףיכ הז קחשמב .תונוחצינל המידקו ליחתהל בור
" "