סימניות

משחק רעוש רגתא באינטרנט

                                  Goalkeeper Challenge קחשמ

רעוש רגתא (Goalkeeper Challenge ):

.המדאב ןורשכ רפחתהל ןכתיי ,תשרב ךלש תלוכיה תא ןוחבל תניוצמ ךרד - ונלש קחשמה .רבעב סוטל ול רשפאמ וניאש ,המידק רודכה תא סופתלו הפקתהה תא ףודהל ןכה .םבור ץימחהלו תוירי שמח דומעל ךירצ התא ,רבכעה תועצמאב זיזהל .קחשמהמ האנה הברה ךל ןתיי יתואיצמו קתרמ רוטלומיס
" "