סימניות

משחק גנו'גאמ סאמ-סירק באינטרנט

                                  Kris-mas Mahjong קחשמ

גנו'גאמ סאמ-סירק (Kris-mas Mahjong):

.יגיגחה ןחלושב תונהילו ,םהירוה תיבב םיפסאתמ םישנאה בור ,דלומה גח עיגמ רשאכ .םינוש םיקחשמ םיקחשמ ללכ ךרדב םידלי ,ברעה תחורא ירחא .הזה גחל שדקומ mahjong קחשל עיצהל םיצור ונחנא Kris-mas Mahjong קחשמב םויה .דלומה גח לש אשונה לע תונומת םע קחשמ תויבוק וארי ךסמה לע התאש ינפל .םלוכ תא בטיה ןוחבל ךילע היהי .תונומת ןתוא םע תומצע ויהי םהיניב .רבכע תציחלב םתוא ןמסלו אוצמל ךילע היהי .תודוקנ חיוורת התאו ,ךסמה ןמ ומלעיי םה זאו .םיטירפה ןמ םיקחשמה שרגמ תא תוקנל ירמגל התא רשאכ רבוע בשחנ קחשמה
" "