סימניות

משחק Mahjong Connect 2 באינטרנט

                                  Mahjong Connect 2 קחשמ

Mahjong Connect 2 (Mahjong Connect 2):

.תינויגה הבישחו תוננובתה ,ןורכיז תולקב חתפל ולכות הז םכחותמ ףיכש .ןיטולחל ךב היולת תומצעה ברק לש האצותה ןכל ,ןיטולחל הבושח הניא ה .חצנל ךביריל תתל אלו תודוקנ רתויש המכ ףוסאל איה ךלש המישמה .םימעפ רפסמ ידיימ ןפואב לדגת ךלש סונובה תעפשה םללגבש ,רתויב םיבו .ןמאיי לב רמגנ הז ,ןמזה תא הצוחה רורגת לאו ךלש םיחצנמה םיכלהמה ת
" "