סימניות

משחק םיקולב 2020 באינטרנט

                                  2020 Blocks קחשמ

םיקולב 2020 (2020 Blocks):

.ןיינעמ לזאפ רותפל םיכלוה ונחנא 2020 ב קחשמ םיקולבה ךותב .תויבוקל רובש ,םיקחשמה שרגמ תא תוארל לכונ ונלומ Right שחרתי לנפ יצפח לע. .הנוש תירטמואיג הרוצ ךרטצי םהמ דחא לכ .שרגמה לע םתוא רורגלו חולמה דחא טירפ תחקל ךירצ התא .דחא וק םירצוי דחי םיטירפה ךכ ,וללה םיטירפה תא םישל ךירצ התא הז בלשב .וז הלועפ רובע תודוקנ לבקמ התאו ףורשי הזה וקה זא .אבה בלשל ךלוה התא זאו םיוסמ רפסמ תדלקה תעב ךותב רומשל ךירצ התא ובש ןמז תלבגמ היהת אלו ,השק רתוי הברה היהי אוה
" "