סימניות

משחק המכונית Wheely. חלק 5: ארמגדון באינטרנט

                                  Wheely 5: Armageddon קחשמ

המכונית Wheely. חלק 5: ארמגדון (Wheely 5: Armageddon):

.תוינוכמ תוררוגתמ הב הרייעל רוזחנ ,Wheely 5: Armageddon שגרמה קח .ותרבח רובע םינוש םישדח םירבד תונקל ריעל עוסנל הטילחהו רקובב הרר .וז הקתפרהב ול רוזעת .םיוסמ רוזאב היהתש ךלש תומדה תא הארת ךסמה לע ךינפל .תיפיצפס ךרדב עוסנל ךרטצי אוה .םימוסחמו םילושכמ לש םינוש םיגוסב לקתי וכרדב .תודיחו תודיח לש םינוש םיגוס רותפל ךרטצת ,םהילע רבגתי יליווש תנמ .ונלש רוביגה ביבס ויהיש םיצפח ןווגמב שמתשהל םכילע היהי ,םתוא רות .קלדב יליוו לש לכימה תא אלמל םילוכיש םינוש םירישכמל עוסנל חכשת ל .רתוי תושק הנייהת רותפל ךירצ התאש תומישמה המר לכבש רוכז
" "