סימניות

משחק הכירב תביסמ באינטרנט

                                  Pool Party קחשמ

הכירב תביסמ (Pool Party):

.ונלש לזאפה תכירב תביסמל םכתא םינימזמ ונא .םתוא ריסהל איה םכלש המישמהו הכירבה תביסמב םיינועבצ םיחפנתמ םיעו .המרב הנתינש המישמל םאתהב תאז תושעל שי ךא .ריסהל וא ףוסאל ךירצ התא המ הארת הנוילעה הרושב .רתוי תוכבוסמל וכפהי יעבט ןפואבו ונתשי תומישמה .םיהז רתוי וא השולש לש הרושב םיטנמלא תונבל ךילע :םהלש םושייל דחא .ןמז תלבגמ עובקל וא םיכלהמה רפסמ תא ליבגהל ןתינ .וממעתשת אלש ידכ תאז
" "