סימניות

משחק םיבלכ לזאפ רופיס באינטרנט

                                  Dog Puzzle Story קחשמ

םיבלכ לזאפ רופיס (Dog Puzzle Story):

.הוולשבו הינומרהב תויח תויח וב ,םיענה ומלועב רויס םכל קינעהל חמש .תומישמה תא םילשהל םכילע וב ,קחשמה שרגמל לויט הוולת בלש לכל ךא .תולאש ךל ןיאש ךכ םייתוזח םיטקפא םע תוטרופמ תוארוה ךל ןתיי רוגה .תוניינעמ דימת ךא ,תונוש ןה ,תומישמ ועצב .החלצהב לזאפה יבלכ רופיס קחשמ לכ תא ומילשהו ומדקתה .םינהמ םיוולנ םיילוק םיטקפא םג ומכ ,םכתא דדועיו חמשי ינועבצה קשמ
" "