סימניות

משחק html5 הרויה העוב באינטרנט

                                  Bubble shooter html5 קחשמ

html5 הרויה העוב (Bubble shooter html5):

.ותוא ןגנל ליחתמ ימ לכ דוכלל היהי אוה יכ ימניד ךכ לכ אוה העובה קחשמ .שרגמה לע םה יכ תועובה לכ תא תוריל ךירצ התא ,תנבומ ידמל הטושפ איה קחשמה תרטמ .דחי בטיה םיברועמ םהו ןווגמ עבצ שי םירודכה לכ תא יכ טלוב הז .ותוא יולימ םע םירודכ לש לוכשאב תורילו וקה לע היהי עבצ הזיא לש לגעמ לע לכתסהל .רצק ןמז ךות תיתימא החלצה ךל ואיבי םייגטרטסא םיכלהמ
" "