סימניות

משחק ףשכמה באינטרנט

                                  The Sorcerer קחשמ

ףשכמה (The Sorcerer ):

.יחכונה ןוסאה םיכפוה םישחלו םייוקיש הסנתמ הז םימעפל זא ,ץורח םסוק הימדקא דימלת .רוחה ךותל טלמיהל הסנמו לחוז רשא ,םירודכ לש יפוסניא שחנ ונלביק רבד לש ופוסבו , .םיהז רתוי וא שולש לש הרדס רוציל הסנמ ,הרבעל םירודכ קורזל ,תרשרשב רודכה תא לבק
" "