סימניות

משחק היאמ באינטרנט

                                  Maya קחשמ

היאמ (Maya):

.תירותסמה הדימריפב הצרפ המסח הנש האממ רתוי ינפל הקיתעה היאמה לש .קד ןורדסמ ךרואל תופיצרב םיענה םיינועבצ םירודכב ושארל אלמ ,ךובמ .רצה רבעמה תא ררחשל תונמדזה תוילאוטקלטניא תונוכתו קויד ול שיש ימ .םכלש המלידה תא רותפל ולכות םכרד ,םירודכה יעבצ לכ םידמוע טרפה תו .עבצ ותואמ השולש תוחפל לש הצובקב תומלש םירודכ תובוכרת דימשה ,קיו
" "