סימניות

משחק Pinata ר'צנומ באינטרנט

                                  Pinata Muncher קחשמ

Pinata ר'צנומ (Pinata Muncher ):

.םהילא עיגהל ךיא םיעדוי אל לבא ,תוגועודלוקוש בהוא Pinata תוארקנ תומודא תוצלפמ .קחשמה רוביגלש תויוצרה תוקיתמה תא הליכמה ,תינועבצ תיקשיולת ושאר לעמ קוידב .torbochke לע ץוחללאלו הקותמותיטיא ןשה הללמוא הלחתהה טינקהל אל .יזאפ krasnosherstnomuךלש הפלםיקתממהלש vysypletsya אל הנממוחתפנ אל ינועבצ בכוכ !הזל תוכחל ךמצע תא חירכת לא
" "