סימניות

משחק 3 שארק תויגוע באינטרנט

                                  Cookie Crush 3 קחשמ

3 שארק תויגוע (Cookie Crush 3):

.םינוש םיקתממ דואמ םייח םישנא ובש ,קוחר fairytale ץראל ךתיא תכלל בוש ונחנא ,3 .םינוש םיקתממ רוכמל ולכות םהבש םידירי שי םש תובר םירעב רקבלו םלועב לייטל ךירצ .רוחסל ליחתהל ךלש םסקה שגמ תא ןיקתהל ,ריעב םעפ .ועיפוי םינוש םיעבצו תורוצ לש תונוש תויגוע םהב םיאתל רובש היהי הז .םיטירפ השולש לש הרושב םתוא גיצהלו םיטקייבוא םתוא תא אוצמל ךילע היהי .שגמהמ םתוא ריסת התא זא
" "