סימניות

משחק 1001 Arabian Nights 5: ןמיס דבניס באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights 5: Sinbad the Seaman קחשמ

1001 Arabian Nights 5: ןמיס דבניס (1001 Arabian Nights 5: Sinbad the Seaman ):

.שדח רופיס רפסל ןכומ הדזרחש יכ רמוא הזו ,ישימחה ברעב עיגה שי .םיבר םיסינ וארו םלועב​​ לייטש ,חלמה דבניס היהי ינוידבה רוביגה ,םעפה .הפמה לש םיקלחה לכ תא ףוסאל ךירצ התא ,חלמ ,רחוסה םע תואקתפרה הרק המ ררבל ידכ .תורקי יצח םינבא ןיב דביא ,תוחתפמ תויהל לוכי הז חתפ ,הזח אוצמל ןתינ הליגמה לש .הפמה לש היירכו תוחתפמה תא לבקל ,רתוי וא השולש לש ףצרב עבצה ותואמ םישיבג ףוסאל
" "