סימניות

משחק 1001 Arabian Nights 4: ולש ןוקלפ ךלמה באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights 4: The King and his Falcon קחשמ

1001 Arabian Nights 4: ולש ןוקלפ ךלמה (1001 Arabian Nights 4: The King and his Falcon ):

.ולש זבה ךלמה לש רופיסה תא עמשת םעפהו ,השדח הבתכ ןיכהו הדזרחש םכחה .םמצע לשמ םירפס קיפהל ךירצ התא תופמ ירבש ךא ,רפסב הנומתה תא רשאת איה רופיסה לש .שרגמה לש תיתחתל לפנ תונומת םע הזחה לש תוחתפמה תא ךכ ,תופיצרב השולש לע עבצ ותו .םיפסונ םיסונוב לבקלו עבצה ותוא ילעב תובר םינבא לש בוליש לופיק
" "