סימניות

משחק 1001 Arabian Nights 2: דשה גייד באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights 3: The Fisherman and the Jinni קחשמ

1001 Arabian Nights 2: דשה גייד (1001 Arabian Nights 3: The Fisherman and the Jinni ):

.Genie תאו גיידה לש רופיסה תא םכל תרפסמ הדזרחש לש ישילשה קלחב .הדגאה םיעיפומ םידירשה םע הזחה לש תוחתפמה תא לבקל ידכ ךתוא הצור הדלי לש סיסרמ .הדומע וא הרושב עבצה ותואמ םינבאה תא ףוסאל ךירצ הז ,לק אל הז תוחתפמה תא וחק .ךילא רשי אובל תוחתפמה ןיב בכשלו לוחה תא םיכפוה רתוי וא שולש לש םוכסב בולישב ם !הדגאה םע הליגמה לש םיקלחה לכ תא חותפל
" "