סימניות

משחק 1001 Arabian Nights 2: תרונמו ןידאלא Magica באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights 2: Aladdin and the Magic Lamp קחשמ

1001 Arabian Nights 2: תרונמו ןידאלא Magica (1001 Arabian Nights 2: Aladdin and the Magic Lamp ):

.ומדוקמ ןיינעמ רתוי וליפא קיזחה הדזרחש הרבחב ינשה ברעב .ךליבשב תושדח תומישמ רחא רופיס המירה איה .בהז חתפמ תועצמאב הצקה םע הזחה תא חותפל ךילע ,הדזרחש איצמה הדגא לש גוס הזיא תו .ידמ הבר הרמוחב םתוא ךושמלו ,תובר הנייהת ,חתפמה תא םג ומכ ,תוליגמ םע תודיש .ולוכ רופיסה תא ריכהלו חתפמה תא לבקל ידכ םיהז םיחירא לש בוליש תועצמאב בושחת
" "