סימניות

משחק 1001 Arabian Nights 6: Alibaba םיבנגה 40- ו באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights 6: Alibaba and the 40 thieves קחשמ

1001 Arabian Nights 6: Alibaba םיבנגה 40- ו (1001 Arabian Nights 6: Alibaba and the 40 thieves ):

.הדזרחש המכח רתוי םיבוט תודגאו ירופיס ןיבמ היה והשימ אוצמל אל אוה תיסרפה הכלממ .רתוי רחואמ העוציב תייחד ,הדלי םהייח לע רמש ןיידע לבא ,םיעשעשמ םירופיס ול יתרפ .ךלמה רפסל ץרש הדזרחש םוי ישישה חכשנ רופיסה - דרטמ היה לבא .תוצע לבקלו הזחה לש תוחתפמה תא קיפה ,רפסמב רתוי וא השולש לש וז הליבח םילטסירקו
" "