סימניות

משחק םוב תויחה ןג באינטרנט

                                  Zoo Boom קחשמ

םוב תויחה ןג (Zoo Boom):

.םינוש םייח ילעב לש דירי - תויחה ןגל םכתא םינימזמ ונא .תויחה ןגב םייח ילעב תשיכר הנה .תחא תבב םיבר םינוש םירוצי ךירצ התאו שדח ירמגל אוה ךלש תויחה ןג .רידגהל ללוכה ןמ תגסל בייח התא יכ םילחוז וא םירופיצ ,םייח ילעב ר .םהב טטחל ידכ רתוי וא םיהז םיטנמלא ינש לש תוצובק לע ץחל .תלבגומ המרב םהלש ללוכה רפסמה תאו ,םשרנ אוה רות לכ .הנוילעה תילאמשה הניפב רפסמה תא שפח ,םירתונה רחא בוקעל ידכ
" "