סימניות

משחק Smarty תועוב Xmas תרודהמ באינטרנט

                                  Smarty Bubbles X-Mas Edition קחשמ

Smarty תועוב Xmas תרודהמ

Smarty Bubbles X-Mas Edition

.X-Mas Edition תועוב םכחה שדח קחשמ גיצהל םיצור ונחנא הדיח יבבוח לכל .םיקחשמ לש הירוגטק וזיאל רובע םיגשיהה לכ תא בלשל וסינ הז םירפוס .תקתרמ יד ןיידע לבא ,הטושפ יד איה קחשמה לש הלילעה .יארקאב ונחנהו ,עבצב םיברועמ םירודכ םה הז לע םקוממ םע םיקחשמ שרגמ תויהל לכונ , .דחא תחתמ וגצוי םירודכ .תוכיתח שולש תוחפל םירחא םיטקייבוא לש הרדס תונבל ידכ םהב תוריל ונתרטמ .הז לע תודוקנ םינתונ ונאו ,ךסמהמ םלעיהל םיעקופ םה זאו .תובר תודוקנ לבקל ידכ וא ,חולה תא הקנו ךלש הדובעה תא עדוי התאש יפכ .םינכדועמ םינוילעה ןמזה יטירפ תא ,םיוסמ ןמז קרפ רחאל יכ םג רוכז .לכה תושעל ןמז ךירצ התאש ךכ ,תעל תעמ ומצע לע רוזחי הזו .דיספת זא עקרקב תעגונ הנותחתה הרושב םא .הז גוסמ תודיח םיבהואש םינקחשה לכ לע רערעל יופצ אוה יכ תניינעמ הריווא תרצויש ה .תודיח לש קתרמה םלועה לא ונלש לולצל רתאב X-Mas Edition תועוב םכח הריהמ החיתפל .ךלש קחשמה תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more