סימניות

משחק יסאלק ונימוד באינטרנט

                                  Dominoes Classic קחשמ

יסאלק ונימוד (Dominoes Classic):

.םינוש חול יקחשמ קחשל תובורק םיתעל ונתיאמ םיבר .ונימוד אוה רתויב ץופנה .הז םע קחשנ יסאלק ונימוד קחשמב םויה .קחשמה יללכ תא םכל ריכזנ וישכע .םתוא לע תודוקנ םע תומצע ולבקי ךלש ביריהו התא .םיוסמ ירפסמ ךרע םהל היהי .שרגמה לע םהמ ןושארה תבצה ידי לע דעצ תושעל ךילע היהי .ביגי ךלש ביריה .ןחלושה לע ותוא חינהו ךל יוצרה ךרעה םע םצעה תא אוצמל בייח התא וישכע .ןופיסה ןמ םתוא תחקל ךרטצת ,ךירצ התאש טירפה תא ךל ןיא םא .תונושארה תויבוקה תא לפקמש הז אוה קחשמב חצנמה
" "