סימניות

משחק יסאלק Mahjong חבטמ באינטרנט

                                  Kitchen Mahjong Classic קחשמ

יסאלק Mahjong חבטמ (Kitchen Mahjong Classic):

.ןחלושה לע דומעל ,תונוראב םיפדמה תא םיספות רשא םינוש םיטירפ הברה הארת התאו חבט .םיענ רתוי הז תא תושעל ידכ תיבה תרקע לע לקמ הז דמחנ םינטק םירבד ינימ לכו תונוש .יסאלק Mahjong חבטמ - יסאלק mahjong חבטמה דלונ ךכ ,שדח לזאפ םיקחשמ ירצוי תא ףח .תורשי תויווזב ףרטצמ וקה לש קחרמב םימקוממה םיצפח לש םיהז תוגוז ריסהלו אוצמל ךר .רהמל ךירצ התא ,םיוסמ ןמז ךשמנ קחשמה
" "