סימניות

משחק הימיכלאה ןדיע גגנו'גהמ באינטרנט

                                  Mahjong Alchemy קחשמ

הימיכלאה ןדיע גגנו'גהמ (Mahjong Alchemy):

.Mahjongg Age Of Alchemy לזאפה תא רותפל תוסנל םלוכל עיצמ ,םיטנדו .הז ןחבמב םכתא םג תוסנל ולכות .יניס גנו'גהמ קחשל ךירצ התא .קחשמה שרגמ לע תוחנומ תויבוק ועיפוי ךסמה לע ךלומ .םינוש םיפילגוריהו תונומת ליחהל םהילע .ןיטולחל םיהז םיצפח ינש אוצמלו םיטקייבואה לכ תא בטיה קודבל םכילע .ורובע תודוקנ לבקמו ךסמהמ םתוא ריסמ התא וז ךרדבו ,רבכע תציחלב םת
" "