סימניות

משחק המאתה רעי באינטרנט

                                  Forest Match קחשמ

המאתה רעי (Forest Match):

.םיאלפנ םירוציו םינוש םייח ילעב םייח קוחרה תויפה רעיב .הנבהבו םולשב םייח םלוכ .ףושיכ ידי לע ןגומ אוה םישנאמ הזה םוקמה תא ריתסהל ידכ .קחשמה רעי קחשמב קלח חקיי התאו םסק םיטירפ לש הרזע םע הנשל תחא עצ .םינוש םיטירפ אלמ טירפ תוארל ולכות .םהיניב ותוא שפחל ךילע היהי .תחא הרושב םיטקייבוא השולש םירצוי םהו ,ןוויכ לכב דחא את לע טקייב .תודוקנ ךל ונתיי םהו ךסמהמ ומלעיי םה זאו
" "