סימניות

משחק !םירופיס ןג באינטרנט

                                  Garden Tales! קחשמ

!םירופיס ןג (Garden Tales!):

!ןג ירופיס קחשמ לש ישארה רעשה תא ךל חתפי םידמג תכלממ .הניגו םינמוימ םיננג םג םה ,רצוא ץלחל ,תורעמב רופחל קר אל םינטק םירבג .רהה תולגרמל םינטק םירוזאב לודגל וחילצה םה תוריפו רעי תוריפ לש ראופמ לובי הזיא .המיענ הייהש רובע תשגרמו תינועבצ הדיח לבקלו םהילע לכתסת .דואמ ןוילעה קלחב םימקוממ םה ,המרה לש תומישמה תא םילשהל תנמ לע ,םיהז רתוי וא ה
" "