סימניות
טנרטניאב תויפה ןג יקחשמ

טנרטניאב תויפה ןג יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.םהמ דחאב לויטל םכתא ןימזהל םיצור ונחנא םויהו ,תודגא תומלוע טעמ .םהילא הנפנ דימ זא ,ונתוא ונימזה םיקיחצמ םידמג לבא ,םיניינעמ תומ .Garden Tales יקחשמב תומוסק תונוכתב ונחינש םייטסטנפ תוריפ לודיגב .אילפהל חפוטמ לבא ,םירטמוליק ךרואל ערתשמ םהלש ןגה .םילשב רעי תוריפ םע םיחישו ירפ יצע לש םוצע רפסמו תודומח םיחרפ תו .םהלש םיחרואהמ רבד ותואל םיפצמ םה ,םיצורח םישנא םה םידמגש ןוויכמ .ריצק םע םכלש לויטה תא בלשל וכרטצת ןכל .דובעל וליחתתו לס וחק ,ורהמ .םסקב עצבתי תוירטפה וליפאו רעיה תוריפ ,תוריפה תריצק ,םסק יוור הז .חיש לכ דיל ףפוכתהל וא םיהובג םיפנעל עיגהל ךירצ אל .ךינפל חתפיי םיקחשמה שרגמ ,ליבשה לע הלוע התאש עגרב .לסל ריבעהל ךירצש רשועה לכ תא וארת וילע .תורושב םיהז םיטקייבוא רדסל ךרטצת ,תאז תושעל ידכ .בטיי ךכ ,רתויש המכ זאו ,םיטירפ השולש תוחפל ליכהל בייח דחא לכ .םיקחשמה שרגממ ומלעיי תוריפה ,תאז ושעתש עגרב .המרב תוכזל ידכ תופיצרב לכה ףוסיא קיפסמ אלש בל ומיש .האלה ךישמהל ולכות התמלשה רחאל קרו תיפיצפס המישמ ולבקת ןכש ,ןיינ .ךסמה לש ןוילעה קלחב קפלדה לע ךלש תומדקתהה תא תוארל לכות .םיסגא וא רוחש לטפ לש הנטק תומכ ףוסאל טושפ ושקבתתו םילק יד ויהי .קחשמה תוהמ תא תולקב ןיבהל ךל רשפאי הז .הגרדהב לדגי ישוקה זאו .םיאלמ םיקיר םילס וא ,תודוקנ רובצל איה ךלש הרטמהש ןכתיי .ןמז תלבגמ עבקתש וא ,םיכלהמ תוחפו תוחפ םכל ונתניי ליבקמב ךא ,תופ .םיטירפ השימח וא העברא םיליכמה םיבולישו תורוש רוצית םא ךמצע לע ל .םסק יאלמ םידחוימ תוריפ ורצת ךכ .תחא העונתב ירפ לש דחא גוס ריסהל וא ,םיוסמ רוזאב לכה ץצופל ,תיקפ .םיכומס םיאתל םיעיגמ םה םא ינשה םע דחא םתוא בלשל ןתינ ,ףסונב .תרשרש תבוגת ליחתהל הלוכי ףאו טקפאה תא תיתועמשמ רפשת וז הלועפ .היצזיטנומ ורצוויי שומישב םניאש םיבאשמה לכש ןוויכמ ,רתוי הובג הי .םיפסונ םיסונוב תונקל רתוי רחואמ ךל ורשפאי ולא תועבטמ .ךילהתה ךלהמב רבכ םהב שמתשהל וא רבעמה תליחת ינפל םהב שמתשהל ןתינ .םוקמ לכמ םיצפח ריסהל ורשפאיש םיפסונ םילכו תוטקר ,םישיטפ ויהי םה .ובברעתי תוריפה לכ זאו ,ךלהמ עצבל תורשפאה תא ךממ ללשית םהבש םיבצ .הז לע םלשל ךרטצת ,ךמצעב הזה בוברעה תא תושעל הצור התא םא .לבגומ היהי המישמה תא םילשהל תונויסינה רפסמ םג .תועבטמ םע םתוא תונקל טושפ וא ,וששואתי םהש דע המ ןמז תוכחל ךרטצת .ותוא חיוורהל לק אל הז יכ ,ותוא קורזל ךירצ אל התא לבא ,ךלש תויונ .ימוי סונובב םג ולמגותת Garden Tales םיקחשמה תרדסב .הנוש היהי ולש ןכותה ,ןטק הזח ולבקתש םעפ לכב .םימי העבש ךשמב גלדל ילב קחשל ךרטצת הז ליבשב לבא ,יעובש סרפ לע ך .םתוא ףוסאל וחכשת לא ,וכלת וכרואלש ליבשה דצב ומקומי םינטק םיסונו .רתויב םיריעצה םינקחשל וליפא םלשומ אוהו םימייקש רתויב םיססותה ma .רתויב םיריעצה םינקחשה לצא ןויגיהו בשק ןומיאל תומלשומ ןה ,הגרדהב .תונהילו עגריהל ,םוימויה תלומהמ ןמז קספ תחקל תניוצמ ךרד היהת וז .ונלש םוסקה ןגה ליבשב רשפאש קוחר יכה תכלל וסנו םכחוכ תא ונחב .תימצע תוחתפתה תשחרתמ ךכ יכ ,ןתוא וגישהו תושדח תורטמ םכמצעל וביצ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more