סימניות

משחק 5​​ ידנק םשג באינטרנט

                                  Candy rain 5 קחשמ

5​​ ידנק םשג (Candy rain 5):

.םימשה ןמ תוכפשנ תוינועבצ תוירכוס לש םרז ,גלש וא םשג אלו תעל תעמ זרזמ הקותמה ה .םהייאלמ תא אלמל ידכ םיקתממ החמשב ףוסאלו םימשה ןמ הנתמל םיפצמ הכלממה יבשות .ולפנש םיקתממה תא ףוסאל ךל רוזעל sweethearts רוזעי ,דימת ומכ ,התאו תישימחה con .רתוי וא השולש לש תורוש םתוא תיינב ,םימיוסמ תומוקמב תויבכוכ תוינועבצ תודיפר תא .תומיוסמ תולוכי שי רשא ,דחוימ סונוב קתממ לבקל ,הרוש דוע ףוסאל לוכי התא םא
" "