סימניות

משחק Candy rain 5 באינטרנט

                                  Candy rain 5 קחשמ

Candy rain 5

Candy rain 5

.םיימשהמ םרוז תוינועבצ תוירכוס לש םרז ,גלש וא םשג אל הזו הקותמה .םתקפסא תא שדחל ידכCandy rain 5 online םיקתממ החמשב םיפסואו םיימשמ הנתמל םיפצמ הכלמ .ולפנש תוירכוסה תא ףוסאל רוזעל םיקותמה יבהואל ורזעת דימת ומכו תי .רתוי וא השולש לש תורושב םתוא ורדסו ,תומוקמב םיינועבצה םיבכוכהו .תוירכוס לש לודג עוביר וא ,תחא תבב המלש הרוש ריסהל תלוכיה תא ול .םיסונובו תודוקנ רתוי רובצלו םיכלהמ תוחפב המרה תא םילשהל ךל רשפא .טסווקה תמלשה רובע רצוא תובית רתוי לבקת ךכ Candy rain 5 play,ךנובשחב םיבכוכ רתוי .שממ לש םשגל םיקתממה םשג תא וכפה ,תועבטמל םידחוימ םיציאמ ונק .תניינעמו הנהמ הרוצב קחשמב תולבל ולכות ןכלו ,רתוי השק היהת האבה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more