סימניות
טנרטניאב Candy Rain םיקחשמ

טנרטניאב Candy Rain םיקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.הנטק הרייע לעמ ופסאתה םימיהדמ םיננע

.םיריהב םיקזבה ויה םשו הפ לבא ,םיכרו םינבל ויה םה ןושאר טבמבש תו ?םהב דחוימ ךכ לכ המ :והת םיבשותהו גירח דואמ היה הז .עקרקה לע תוירכוס ריטמהל םילוכיש םסק יננעב רבודמש הריבסהש ,תמסוק .דואמ םיהובג םה יכ ,םיקתממ גישהל ךיא בושחל וליחתהו וז העפותב דימ .ולש היצנגילטניאהו בשקה ,חומה חוכב קר הצרא םיקתממ ליפהל םהל םורג .Candy Rain םיקחשמה תרדסב םירתונה םיאנתה תא אלמל רוזעת התא לבא , .ןטק ןנע לע םידמוע םכמצע תא וארת ,קחשמל וסנכיתש עגרב .םיקתממ ללשב ולוכ אלמ ,הדש םכינפל חתפנו וכותל וללצ .םיעבצ ןווגמב תודחוימ תוירכוס וליפאו תוקהוב תוינועבצ תופיט ,למרק .עוציבל טושפ יד הזו ,םיקתממ םשג ומכ עקרקה לע ררועתי הזה ןווגמה ל .םיקחשמה שרגמ לכ תא בטיה ןוחבל יאדכ ,לכ םדוק .םיהז םיקתממ המכ שי םהבש תומוקמ םתואל בל ומיש .ךומסה אתהמ תוירכוסה תחא תזזה ידי לע תחא הרושב םתוא םישל ךירצ הת .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ולבקתו ,עקרקל דימ ופועי םה ,תאז ושעתש עגרב .שופיחב ךישמהל ולכותו דימ ואלמתי םיקיר םיאת .םיטנמלא השימח וא העבראמ תובכרומה רתוי תוכורא תורוש רוציל ,רשפא .תודחוימ תולוכיב ןחינש ,דחוימ קוניפ ךל וקינעי םג אלא ,ומלעיי קר .יכנא וא יקפוא ןייצי םיספה ןוויכו ,תחא תבב הרוש ריסהל הלוכיש ,תס .לודג יד חטש הקנמ ,הצצפ ומכ דובעי הז שומישב ;םיינועבצ םירליסו גו .םיוסמ עבצב םיצפחה לכ תא דימ ריסהל םילוכי םה ,ןנעב תשק תוקיתמ לב .האבה המישמל רובעל ולכות התמלשה רחאלש ,תיפיצפס המישמ םכינפב דומע .םיכלהמ לש לבגומ רפסמ תועצמאב תודוקנ לש םיוסמ רפסמ רובצל וא ,תול .המישמה תא םילשהל חילצהל ךירצ התאו ,םיוסמ ןמז ךל ןתניי םימעפל ,ן .ףסונ סרפב הכזת םג אלא ,םיבכוכ לש יברמה רפסמה תא לבקת קר אל ,שומ .םיפסונ םיר'ציפו םירטסוב תונקל ולכות ןמזה םעו ורבטצי תועבטמ .רתוי תובכרומ וכפהי הגרדהב תומרה יכ ,בושח דואמ הז .קתממה תא תוקיזחמש תוארשרש וא רובשל וצלאייש חרק ישוג ויהי ,לשמל .םיצפח םע היצקארטניא רוציל לכות ןכמ רחאל קרו םירוצעמה תא ריסהל ך .םירחא םיבר דועו םמוקימ תא רפשל תנמ לע שרגמה לע םיצפח בברעל ,חרק .תונתינה תויונמדזהה תא ןוכנ להנל דציכ דומללו היגטרטסא ךרד בושחל .תיטמוטוא ובברעתי תוירכוסה ,ךלהמ תושעל תונמדזה היהת אל םא .לבגומ הז גוסמ תונויסינה רפסמש חכשת לא ךא ,שדחמ התוא קחשל לוכי ה .ורזחושי םה ןכמ רחאלו ,הנתמהה תפוקת םייתסתש דע תוכחל וא םהמ רתוי .םיאליגה לכב םינקחש רובע ישומיש םג אלא ,ןיינעמ קר אל הזו ,שולש ק .ךלש םידעצה תא ןנכתל תלוכיו תיגול הבישח ,בשק תמלשומ הרוצב ןמאמ ה .קפס אלל ליעומ רשא רבד ,םכירושיכ תא רפשל ךכבו הגרדהב םיאנתל לגתס .םכמ םוסקה םיקתממה םשגל םיכחמ רבכ םיבשותה יכ ,תוריהמב דובעל וליח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more