סימניות

משחק 3 ץילב טישכת באינטרנט

                                  Jewels Blitz 3 קחשמ

3 ץילב טישכת (Jewels Blitz 3):

.תוקיתע תויוברת לש םינבמה ידירש ורמשנ ובש לגנו'גה לגנו'גל ךתיא תכלל בוש ונחנא .םיקיתע םיצפח תרזעב רגסנ רשא קיתע שדקמה הסינכה תא וארתש ינפל .םילזאפ לש הרדס רותפל ךרטצת וילא סנכיהל ידכ .םינוש םיעבצו תורוצ לש תורקי םינבא םה םכותבש םיאתל קלוחמ קחשמ םיגציימ םה .ותוא םהיניב אוצמלו האור התאש המ לכ תא בטיה ןוחבל ךילע היהי .םיטקייבוא השולש לש הרדס רוציל ךירצ התא ,םידדצה ינשל דחא את תרבעה ידי לע ,הלא .תוסוכ ולבקתו ,ךסמהמ ומלעיי םה זאו
" "