סימניות

משחק 4 םיטישכת ץילב באינטרנט

                                  Jewels Blitz 4 קחשמ

4 םיטישכת ץילב (Jewels Blitz 4):

.םכל הכחמ תורחא תורקי ןח ינבאו דלרמא ,םדוא ,םימולהי לש שדח ןודקי .4 ץילב Jewels -ב תומישמה תא ומייסי ,םתוא ףוסאתש םיפצמ ,ןימזמ ןפ .לוגעה חיראה יסלפמ ביבס ענ .האלה ןכו תודיש ףוסיא ,םיהכ םיחירא תרסה ,םיסונוב תלעפה ,םינבא לש .ןיינעמ הזו תונוש תומרה ,תודיחא היהת אל .רתוי םירישעל וכפהו םילטסירקה לש ץצונה םלועב םכמצע תא ולבט
" "